Colom's Sea Atlas

.
[*r] 
 
 
 
 

 

ZEE-ATLAS, / Ofte / WATER-WERELDT. / Inhoudende een korte / BESCHRYVINGE / Van alle de bekende / ZEE-KUSTEN / Des AARDTRYCKS. / Nieuwlijcks uyt-ghegheven, door / ARNOLD COLOM. / [Arms of Amsterdam] / t'AMSTERDAM, / [rule] / Op't Water, by de Nieuwen-brugh, in de / Lichtende Colom.
[letterpress title]
   
[*v]  'VOOR=REDEN / Aen den / LEEZER. / GUNSTIGE LEEZER. / GEliest dit Werck, noyt voor desen alsoo ghesien, tot uwen / besten ... te aenvaerden. / Vaert wel.'    
[*2r] 'ZEE-BESCHRYVINGE / Van de geheele / WERELDT. / DEwijl  de verdeylinghe der Landen in de We- / reldt ... des / Sonsonder foute bekomen. / Ende. /    
[*2v]  'En om de practijck na eysch ... sich sel- / ven genoeghsaem konnen bevroeden. / EYNDE.'    
[**r]  'De Wel-edele en Moogende Heeren, / De Heeren Gecommitteerde Raden / ter Admiraliteyt tot Amsterdam. / De Heer Joan Post, oudt Burghermeester der Stadt DEU- / TECOM. / Jonckheer Willem van Wassenaer, Heere van VEURNE. / De Heer Wilhelm Fabritius, oudt Schepen der Stadt / HAERLEM. / De Heer M.r Hendrick van Willingen, oudt Schepen der Stadt / LEYDEN. / De Heer M.r Andries de Graef, oudt Burghermeester der Stadt / AMSTERDAM. / De Heer Jacob Verboom, oudt Burghermeester der Stadt / GOUDA. / De Heer Pieter Mieusz. Oly, oudt Burghermeester der Stadt / EDAM. /  De Heer M.r Joan vander Merckt, weghens de Provintie van / ZEELANDT. / De Heer Harman van Ewijck, Domheer tot UTRECHT. / De Heer Faye Tjercks Heydema, weghens de Provintie van / VRIESLANDT. / De Heer Willem Greve, out Burgermeester der Stadt ZWOLLE. / De Heer Abel Goenderssz. Leeuwen, Heere tot ULDRUM, / ASINGA, VLIEDORP, en NYKERCK. / Werdt opgedragen dese Zee-Atlas ofte Water-werelt, door / Haer verplichtste en ootmoedighste Dienaer, / ARNOLD COLOM.    
1 NOVA DELINEATIO TOTIUS TERRARUM AUCTORE A. COLOM. [1a, ob -5a, ob] WERELT CAARTE / nieuwlijx uyt gegeven / door / ARNOLD COLOM / t'Amsteldam / op t'water unde Lichtende Colom. [4d] Benevole Spectator, / offertur hic Generalis mundi / Tabula, correcta quantum fieri / potuit, atque majori, quam ante / spatio extensa; jmo etiam / partæ nonnullæ majori / forma incisæ. [2d] 551 x 631  PM: 558 x 634
2 Pascaarte / Van de / NOORD ZEE. [1b] Door / ARNOLD COLOM / t Amsterdam op het Water / by de Nieuwe-brugh / inde / Lichtende Colom. [4d] I [5e, orb] 546 x 632  PM: 554 x 642
3 De Sondt en Belt uyt gegeven / door Arnold Colom op / het Water. [4a] 3 [5e, orb]

Inset: 'COPPENHAVEN.' [4d]

548 x 623  Inset: 82 x 138  PM: 552 x 628
4 OOST ZEE / door / Arnold Colom / op het Water by de Nieuwe brugh / inde / Lichtende Colom. [2b] 2 [5e, orb]

Inset: [Eastern Part Of The Gulf Of Finland]

545 x 638  Inset: 138 x 110  PM: 551 x 644
5 [Untitled Chart Of Scandinavia] Nieuwe Paskaart / door / ARNOLD COLOM / t Amsterdam op het Water by de Nieuwe brugh / inde / Lichtende Colom. [2d] 4 [5e, ob]

Inset: 'Ian Mayen Eylant'

Extent: 'Der Neuss' (southern Norway) to northern 'NOVA ZEMLA', with northern Scotland, 'YSLAND' and 'SPITSBERGEN'

548 x 643   PM: 556 x 650  Inset (ib): 78 x 152

6 [BRITISH ISLES] Pascaarte / vant / CANAAL / door / ARNOLD COLOM / t Amsterdam op Het Water by de / Nieuwe brugh / inde / LICHTENDE COLOM. [4b] 5 [5e, ob] 541 x 633  PM: 550 x 642
7 Pascaarte / van / HISPANGIEN / van de / Zuyd zyde van Yrlandt / tot / de Straet. [4b] Door / ARNOLD COLOM / t Amsterdam op het Water / by de Nieuwe brugh / inde / Lichtende Colom. [1b] 539 x 636  PM: 544 x 638
8 Middel-landtsche Zee / Nieuwlix uytgegeven / door / ARNOLD COLOM. / op het Water by de Nieuwe brugh / inde Lichtende Colom / tot / Amsterdam. [5d] 7 [5e, ob] In 2 sections, the upper from Gibraltar to western Greece, the lower from Sicily to the Levant.

Top: 260 x 625  Bottom: 266 x 630  B: 536 x 630  PM: 529 x 633

9 de / Vlaamsche / en / Canarische / Eylanden / door / Arnold Colom. [4b] tot Amsterdam / op de Texelsche / kay / inde Lichtende / Colom. [4b] 8 [5e, orb] Extent: Lisbon to 'R. de Gambia', with the Azores, Canary and Cape Verde Islands.

551 x 642  PM: 559 x 648

10 Pascaarte / van / GUINEA / van Capo Verde / tot Capo de bon Esperance / tot Amsterdam / by / Arnold Colom. [4a] 9 [1e, olb] 551 x 642  PM: 559 x 648
11 OOST INDIEN / Van Cabo de Bona / Esperanca / tot / Ceilon. [2d] Uyt gegeven door / ARNOLD COLOM / Tot Amsterdam op het water inde Lichtende Colom. [2e] 10 [5e, ob] 537 x 627  PM: 547 x 636
12 OSTERDEEL van / OOST INDIEN / door / Arnold Colom / tot Amsterdam inde Lichtende Colom. [4e] 11 [5e, ob] 633 x 549  PM: 640 x 546
13 Pascaerte / van Brazil en / Nieu Nederlandt / van Cuorvo en Flores / tot de Barbados / nu eerst uyt gegeven / door / Arnold Colom / tot / Amsterdam // op't Water by de / Nieuwe brugh / inde / lichtende / Colom. [4d] Extent: Cape Hinlopen to Newfoundland, the West Indies' islands from San Domingo to Trinidad, and the South American coast from opposite San Domingo to 'R. S. Francisco', with the Azores and Cape Verde Islands;

544 x 643  PM: 549 x 647

14 Zuyder deel / van / AMERICA / uytgegeven door / Arnold Colom. [4a] 13 [5e, ob] 

Inset: 'Vervattinge / van Manta / tot R. Verde.' IB W: 140 x 182
 

542 x 626  PM: 549 x 632
15 De / CARYBSCHE EYLANDEN / van de Barbados tot de / bocht van Mexico tot / Nu eerst Vygtegeven door / Arnold Colom / tot Amsterdam / op het Water by de Nieuwebrugh / in de Lichtende Colom. [2b] 14 [5e, ob] [note] The Situation of the Barmudas in the Card / The Bermudas is situaded neare upon the course as usnalie / is sailed from of de Caicos, from of Mona en from of An- / guilla en Sombrera flowing out. But those that come / out of the Channel of Bahama (Who are of ten time by / the stream driven to the eastward) if they bee forced to / take the tract of the Bermudas, may looke for it, when / they finde theyne selfe N. en S. With Sonna. [3a] [Dutch version of this text] [5a]

549 x 640  PM: 559 x 643

16 NIEUWE CARYBSCHE PASCAART. / [rule] / The Carybes Ilands / Newly setforth and amended / by Arnold Colom. / Amsterdam dwelling on the Water in the Lightning Colom. [5b] Pascaarte / Nieuwelyx uytgegeven / door / ARNOLD COLOM / tot / Amsterdam / op het Water byde Nieuwe brugh / inde lichtende Colom. [1b] Orientated with south at the top.

547 x 640  PM: 556 x 647

17 Pascaarte / van / NIEU NEDERLANDT / uytgegeven / door / ARNOLD COLOM. / t'Amsterdam / opt Water by de Nieuwe brugh inde Lichtende / Colom. [2b] 16 [5e, ob] 550 x 640  PM: 556 x 648
18 MAR DEL ZUR / HISPANIS / MARE PACIFICUM. [4b] Ampl.mo Spectat.mo Gravissimoq Viro D.D. GEORGIO BACKER I.C. Incyltae Amstelodamensium Reipublicae / Senatori, Exscabino, Tribuno Civium, / Societatis Indicae Orientalis praefecto, / Tabulam hanc D.D.D. / Arnold Colom. [2e] 537 x 608

Homepage